หน้าแรก  |  แผนการเรียนและทะเบียน  |  งบประมาณและการวางแผน  |  การเจ้าหน้าที่  |  พัสดุ
เกี่ยวกับสารสนเทศ
แผนการเรียนและทะเบียน
แผนการเรียนและทะเบียน

งบประมารและการวางแผน
งบประมาณและการวางแผน

การเจ้าหน้าที่
การเจ้าหน้าที่

พัสดุ
พัสดุ
 
รายละเอียดของระบบสารสนเทศ

   แผนการเรียนและทะเบียน
     ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษา
     ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร
     ตรวจสอบข้อมูลตารางสอนอาจารย์
     ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนนักศึกษา
 
   งบประมาณและการวางแผน
     ตรวจสอบงบประมาณ (เบื้องต้น)
     ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 
   การเจ้าหน้าที่
     ตรวจสอบจำนวนบุคลากร
 
   พัสดุ
     ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
   ฐานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
     รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STD)
     รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF)
     รายการข้อมูลหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (UOC_CURR)
 

ระบบสารสนเทศ

ระบบบริการนักศึกษา
ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการบุคลากร
ระบบบริการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
ศูนย์บริการนักศึกษา สำนักวิชาการ โทรศัพท์ 0-3249-3279 โทรสาร 0-3249-3279
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
site by ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี