ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
เลขประชาชน  : 
 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ โควต้า และ ความสามารถพิเศษ
new ใบสมัครรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 new
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รอบโควตาเรียนดี
new คู่มือแนะนำขั้นตอนการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี new
new ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาทั่วไป รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ รับตรงอิสระ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับตรงอิสระ 1 เพิ่มเติม
new ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าศีึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ปีการศึกษา 2563 new
new ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์) new
new ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ & แพทย์แผนไทย) new
new เปลี่ยนแปลงกำหนดรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ 3 และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 new
new รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ 2 new
new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2 new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279