สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck60100200000000000060
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck60000000000000000060
รวมคณะ1201002000000000000120

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck60000000000000000060
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check1000000000000000000100
3ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์check30000000000000000030
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck40000000000000000040
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck40000000000000000040
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)check1200001000000000000120
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)check1200000000000000000120
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck1602000000000000000160
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)check1200000000000000000120
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck40000000000000000040
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck60100200000000000060
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck60200300000000000060
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)check30100100000000000030
14ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)check30000000000000000030
15ครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)check30000000000000000030
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck60100100000000100060
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck60000000000000000060
รวมคณะ1,16070080000000010001,160

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)check50000000000000000050
2นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)check50000000000000000050
3บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)check1500001000000000000150
4บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck1501100000000000000150
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)check80000000100000000080
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check50000000000000000050
7บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck1000000000000000000100
8บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)check50000000000000000050
9บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)check60000000000000000060
10บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)check60000000000000000060
รวมคณะ8001101001000000000800

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck1200000000000000000120
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check1200000000000000000120
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check30200000000000000030
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck25000000000000000025
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30000000000000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30000000000000000030
รวมคณะ3552000000000000000355

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck60000000000000000060
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check60000000000100000060
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck60000000000000000060
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check60000000000000000060
รวมคณะ2400000000001000000240

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมcheck30000000000000000030
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck30000000000000000030
3วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม (นวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร)check25000000000000000025
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck30000000000000000030
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม(นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์)check25000000000000000025
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck30100000000000000030
7วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck30000000000000000030
8วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck60100000000000000060
รวมคณะ2602000000000000000260

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30000000000000000030
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)check35000000000000000035
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)check35000000000000000035
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)check30000000000000000030
5วิทยาศาสตร์บัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะcheck30000000000000000030
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60100000000000000060
รวมคณะ2201000000000000000220

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตcheck70300200200100000070
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck40000000100000000040
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check80000000000000000080
รวมคณะ1903002003001000000190

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
17110
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
13000
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
4000
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
2000
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
1000
รวมทั้งสิ้น37110

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279