สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2563

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยcheck601352362818764609304102040
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษาcheck603323624116541019604001347
รวมคณะ120168472522914187028908103387

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนcheck603213204321391110456
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์check100875171510292721281948604060
3ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์check30000141134311340310426
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนcheck4097566476421904101327
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบcheck40110211541651100337
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นcheck1204331815726228262244302298
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนcheck120773232215291893126412603189
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรมcheck16076314127131172214521022138
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศcheck1201085131156511815355014106
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจcheck408749536539754101525
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยcheck60171413201615493318103102931
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษcheck60171614161210292406304002436
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏศิลปศึกษาcheck60210161510151212101001149
14ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)check30111111540220210228
15ครุศาสตรบัณฑิตดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)check30532853740210110525
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาcheck601716143326193221010703103327
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษาcheck603227761170220110852
รวมคณะ1,19011910175220182119277209592191472759300280910

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์check1004431613311949613201189
2บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)check15088620169171141414731026124
3บัญชีบัณฑิตการบัญชีcheck15054288310942420330012138
4บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)check80431111975540000773
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)check5033343011113151571001337
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจcheck100110100110861110199
รวมคณะ630252315504116594820756519114070560

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารcheck12075465395475132012108
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์check1203324426419720007113
3ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์check3016138872322329532201515
4ครุศาสตรบัณฑิตเคมีcheck253215548532113111015
5ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีcheck30443111650620000426
6ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยาcheck30443551540110000426
รวมคณะ3553731212927136646103421785152303

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำcheck6010085144212123110654
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์check604331165744221868201842
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารcheck6055124225981541100852
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์check6020077511731190600852
รวมคณะ2401284504016312310504310163040200

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการcheck30000109353024110100327
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในcheck3000011101332940420327
3วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคารcheck25000000000550000025
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานcheck30221671265456515124510219
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์check25000000000000100025
6วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารcheck3017741114221530800723
7วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะcheck30430331619901001640129
8วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลcheck60107349195310870440852
รวมคณะ260533314116611669249774243911043217

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์check30651211000641000327
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานcheck35664000442430100629
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดียcheck35652431433872000827
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์check30110000332110000228
5วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะcheck30110000000110100030
6ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์check60975552730000110753
รวมคณะ2202925121194181372016331026194

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับโคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
รวม
ชำระค่า
ค่ายืนยันสิทธิ์.
จำนวนรับเพิ่ม
สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.สมม.ชรม.ยยส.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์check7025193533312412233525041501852
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทยcheck400001187420252121510931
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์check8022013105103319801300872
รวมคณะ190272137751245527679542696035155

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ (สมม.)ชำระค่าสมัคร (ชรม.)ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (ยยส.)
โคตาเรียนดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20/10/2562
318250217148
โคตาความสามารถพิเศษ Portfolio
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/12/2562
625463390237
รับตรงอิสระ รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/03/2563
716477229121
รับตรงอิสระ รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31/01/2563
58239729772
รับตรงอิสระ รอบที่ 3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15/05/2563
21361371
รวมทั้งสิ้น2,4551,6491,171579

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** สมม. หมายถึง สมัครใหม่ ***

*** ชรม. หมายถึง ชำระค่าสมัคร ***

*** ยยส. หมายถึง ยืนยันสิทธิ์ หรือ ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279