สมัครเรียน
 ปฏิทินรับสมัคร
 สาขาวิชาที่รับสมัคร/คุณสมบัติ
 อัตราค่าเล่าเรียน
 คู่มือและวิธีการรับสมัคร
 ประกาศ
      ภาคปกติ
      ภาคนอกเวลา
      บัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินรายงานตัว
  สำหรับสาขาวิชา/คณะ
  สำหรับอาจารย์แนะแนว
 ติดต่อเรา

 รับสมัครภาคปกติ

 รับสมัครภาคนอกเวลา

 รับสมัครบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000