head7
      ระบบบริการข้อมูล ผู้ปกครอง  
 
ยินดีต้อนรับ
 
เลขประจำตัวประชาชนนักศึกษา :
วันเดือนปีเกิด :
img1-8_12
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523
 ในกรณีใช้วันเดือนปีเกิดไม่ได้
 ใช้รหัสนักศึกษาเป็นรหัสผ่านแทน