header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต213
รวมปริญญาเอก213
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต18826
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต202
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต314
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต325
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต101
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต101
รวมปริญญาโท281139
8. ครุศาสตรบัณฑิต87416890
9. นิติศาสตรบัณฑิต38341
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต44347
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต19211203
12. บัญชีบัณฑิต67572
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต20121
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต32621347
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต3108318
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต47249
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต1483151
รวมปริญญาตรี2,066732,139
รวมทั้งหมด2,096852,181