header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต033
รวมปริญญาเอก033
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต02626
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต022
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต044
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต055
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต011
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต011
รวมปริญญาโท03939
8. ครุศาสตรบัณฑิต6884890
9. นิติศาสตรบัณฑิต04141
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต04747
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต2201203
12. บัญชีบัณฑิต17172
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต21921
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10337347
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต5313318
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต04949
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต5146151
รวมปริญญาตรี312,1082,139
รวมทั้งหมด312,1502,181