header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต033
รวมปริญญาเอก033
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต02626
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต022
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต044
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต055
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต011
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต011
รวมปริญญาโท03939
8. ครุศาสตรบัณฑิต3887890
9. นิติศาสตรบัณฑิต04141
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต04747
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต0203203
12. บัญชีบัณฑิต07272
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต12021
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต0347347
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต0318318
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต04949
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต1150151
รวมปริญญาตรี52,1342,139
รวมทั้งหมด52,1762,181