header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต213
รวมปริญญาเอก213
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต17926
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต202
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต314
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต145
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต101
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต101
รวมปริญญาโท251439
8. ครุศาสตรบัณฑิต86624890
9. นิติศาสตรบัณฑิต38341
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต43447
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต18914203
12. บัญชีบัณฑิต67572
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต20121
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต32324347
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต30513318
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต47249
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต1474151
รวมปริญญาตรี2,045942,139
รวมทั้งหมด2,0721092,181