header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต123
รวมปริญญาเอก123
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต101626
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต022
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต134
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต145
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต011
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต101
รวมปริญญาโท132639
8. ครุศาสตรบัณฑิต551339890
9. นิติศาสตรบัณฑิต311041
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต351247
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต12479203
12. บัญชีบัณฑิต413172
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต18321
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต212135347
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต210108318
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต381149
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต10447151
รวมปริญญาตรี1,3647752,139
รวมทั้งหมด1,3788032,181