header_2

รหัสผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต002
รวมปริญญาเอก002
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต0018
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต002
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต003
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต003
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต001
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต001
รวมปริญญาโท0028
8. ครุศาสตรบัณฑิต280874
9. นิติศาสตรบัณฑิต1038
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต0044
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต20192
12. บัญชีบัณฑิต1067
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต1020
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10326
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต120310
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต0047
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต20148
รวมปริญญาตรี4802,066
รวมทั้งหมด4802,096