head7
      ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา  
 
ตรวจสอบแผนการศึกษา
 
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
img1-8_12
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523
 ในกรณีใช้วันเดือนปีเกิดไม่ได้
 ใช้รหัสนักศึกษาเป็นรหัสผ่านแทน
 
   คู่มือการลงทะเบียน
   อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
   อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาปี 2557
   อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาปี 2560

นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบไม่ได้
หรือ นักศึกษาตกค้าง ท่านใดมีความต้องการลงทะเบียนผ่านระบบ
แล้วไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนให้ติดต่อที่
เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106, 1111, 1141 โทรสาร.0-3249-3279