head7
      ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา  
 
รายวิชาที่เปิดสอน
 
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
img1-8_12
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523
 ในกรณีใช้วันเดือนปีเกิดไม่ได้
 ใช้รหัสนักศึกษาเป็นรหัสผ่านแทน
 
  คู่มือ
   คู่มือการลงทะเบียน
  เอกสารอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
   อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบไม่ได้
หรือ นักศึกษาตกค้าง ท่านใดมีความต้องการลงทะเบียนผ่านระบบ
แล้วไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนให้ติดต่อที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทร. 032-708607 โทรสาร 032-708654


*** เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่างๆ ต้องดำเนินการติดต่อกับผู้สอน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ***