logo
  
เกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เลขประชาชน :
รหัสผ่าน :
img1-8_12
 เลขประชาชนคือ : เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 รหัสผ่านคือ : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
ศูนย์บริการนักศึกษา สำนักวิชาการ โทรศัพท์ 0-3249-3279 โทรสาร 0-3249-3279
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
site by มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
V.06072022